Bash for Cash Winners

Yellow Extra Ticket Raffle

(Starting at 7:15 p.m.)

Yellow Ticket: 664253

Yellow Ticket: 664566

Yellow Ticket: 664952

Yellow Ticket: 664715

Yellow Ticket: 664611

Yellow Ticket: 664680

Yellow Ticket: 664272

Yellow Ticket: 664799

Yellow Ticket: 664896

Yellow Ticket: 664617

7:30 p.m.

$500 Winner

No. 1759 - Sylvia Walczak

No. 38 - Lisa  Wilczak

$50 Winner

No. 777 - Lauren Blatner

No. 64 - Jill Ciesielski

No. 1619 - Jim & Lisa Depczynski

No. 1181 - Sue Basinski

No. 1972 - Don Stoklosa

No. 843 - Mary Hurd

No. 561 - Justine Jarczewski

No. 1705 - Kathy Mendola

No. 210 - Catherine McCormick

No. 432 - Altman

No. 750 - Tim Klima

No. 295 - Sharon Miller

No. 1941 - Jennifer Zolnowski

No. 1360 - Joyce Bigeron

No. 422 - Bobbie Young

8:00 p.m.

Red 50/50 Winner:  Kevin Bily!!

8:30 p.m.

$500 Winner

No. 1737 - Rachael Walter

No. 569 - Kirk WIlliams

$50 Winner

No. 1459 - Joylynn & Jim Keane

No. 2015 - Barb & Jean Watson

No. 582 - Kathy Martin

No. 1656 - Maureen Gioia

No. 70 - Sally Pyszczek

No. 1943 - Leo Stachura

No. 42 - Chris Malicki

No. 1790 - Ron Morcio

No. 441 - Bob McAuley

No. 146 - Sue Payne

No. 12 - Sandra Ash

No. 1411 - Jennifer Zito

No. 915 - April Anastasia

No. 379 - Cindy Bonk

No. 663 - Vicky Schaffstall

 

9:00 p.m.

White 50/50 Winner: Michele Pufpaff

9:00 p.m.

$1,000 Winner

No. 1083 - Donna Jefferson

$100 Winners

No. 2035 - Sharren Lockwood

No. 2063 - Dan & Stacy Marinaro

No. 1004 - Gina McCartney

No. 1439 - Lisa Pokornowski

No. 180 - Ed Dunn

No. 153 - Tony & Chris Farino

No. 407 - Barb O'Rourke

No. 1344 - Diane Williams

No. 571 - Lisa Florczak

No. 1191 - Brian Murty

No. 640 - Lori Cole

No. 395 - Patty LaMagna

No. 706 - Mark & Kim Shepard

9:30 p.m.

$3,000 Winner

No. 1411 - Jennifer Zito

$100 Winners

No. 1919 - Leah Voit

No. 115 - O'Rourke's

No. 983 - Kevin Hahn

No. 1815 - Rick Salemi

No. 1337 - Sharon Miller

No. 383 - Jack Kurkowiak

No. 1495 - Joe Iwanski

No. 991 - Allen & Claudine Wierzbicki

No. 962 - Jeff Swiatek

No. 1142 - Don Denz

No. 1984 - John Herrscher

No. 636 - Dovey

Find the Joker Winners:

  1.  Charlene Anastasia

2. Elsie Reeves

3. Nicole Keller

4. Sharon Barrett

 

 

10:00 p.m.

Blue 50/50 Winner: Judy Fort

 

 

$10,000 Winner: No. 607 - Kim Sambuchi